WYCIĄG ZE STATUTU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO 

ROZDZIAŁ II CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§10 Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych, korespondentów i wspierających.

§11 Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który deklaruje chęć czynnej działalności w Towarzystwie. Dla uzyskania członkostwa zwyczajnego konieczne jest złożenie pisemnej deklaracji. O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd. W przypadku odrzucenia deklaracji przez Zarząd kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§12 Członek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, udziału w zebraniach i konferencjach naukowych, działania w sekcjach Towarzystwa oraz do ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium itp.

§13 Członek zwyczajny zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa, aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

§14 Ustanie członkostwa

  1. Członkostwo ustaje na skutek:
  • dobrowolnego Wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  • w przypadku śmierci,
  • w przypadku skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie wypełniania obowiązków określonych w § 13,
  • przez formalne wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania Członków na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, za działalność na szkodę Towarzystwa lub postępowania przynoszącego ujmę Towarzystwu.
  1. W przypadku pozbawienia członkostwa przez Zarząd, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§15 Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla filozofii lub dla Towarzystwa. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków.

§16 Członkiem korespondentem może zostać osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wykazująca się osiągnięciami w dziedzinie filozofii lub w dziedzinach pokrewnych oraz współpracująca z Towarzystwem. Członek korespondent nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego. O nadaniu godności członka korespondenta decyduje Zarząd. Godności członka korespondenta pozbawia Walne Zebranie Członków.

§17 Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną składkę w wysokości przekraczającej zwykłą składkę członkowską lub inne świadczenia. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd.

Kliknij, by wypełnić deklarację